دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي آترا در سال 1391 تاسيس گرديد.

اهم مجوزهاي فعاليت اين شرکت به شرح ذيل مي باشد: